Hlavní strana > Požární ochrana (PO)

Požární ochrana (PO)

Požární ochrana objektu nebo provozu firmy spočívá ve zhodnocení vlivů a zjištění pravděpodobných možností vzniku požáru. Tyto možnosti a okolnosti pravidelně kontrolovat a snižovat tak pravděpodobnou možnost vzniku požáru na minimum. Vytvářet podmínky, které by v případě požáru vedly k provedení účinného zásahu.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí plnit legislativní povinnosti na úseku požární ochrany. Soubor základních právních předpisů požární ochrany a předpisů souvisejících naleznete zde.

Vstupní audit PO

Prvním krokem k zajištění systému zabezpečení požární ochrany ve firmě je provedení auditu. Tím se ověřuje plnění legislativních požadavků na úseku požární ochrany. Na základě získaných informací se navrhuje opatření k nápravě či aktualizaci systému zabezpečení požární ochrany, vypracuje se aktualizovaná verze dokumentace požární ochrany. Podle míry požárního nebezpečí se provozovaná činnost začlení do požadované kategorie výše požárního nebezpečí.

Dokumentace PO

Zásadním krokem pro vytvoření plnohodnotné dokumentace PO je vstupní audit PO. Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Pro zobrazení obsahu dokumentace PO klikněte zde.

Další služby v oblasti PO

 • Provádíme pravidelné preventivní prohlídky provozoven klientů vč. vypracování zpráv. Zákon o PO 133/1985 §5 písm. e),
 • Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) pro stavby,
 • Pravidelné kontroly a revize požárních vodovodů,
 • Pravidelné kontroly a revize hasicích přístrojů vč. plnění hasicích přístrojů,
 • Instalace, kontroly a revize požárních prostupů a ucpávek,
 • Zajištění a provádění Preventivní požární hlídky (např. pro kulturní, sportovní a společenské akce),
 • Servis a prodej hasicích přístrojů vč. jejich montáže,
 • Školení požární ochrany vyplývající ze zákona o požární ochraně,
 • Vyhláška 246/2001 Sb. §23, §24, §25,
 • Organizace cvičných požárních poplachů a jejich vyhodnocení,
 • Příprava objektu na kolaudaci (vybavení prostředky PO dle PBŘ vč. bezpečnostních tabulek (BT) apod.),
 • Účast při jednání s orgány státního požárního dozoru (SPD).

Kontaktujte nás

JE Group s.r.o.
Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10

Tel.: +420 602 402 524
E-mail:erbes@erbes.cz
objednavky@erbes.cz